സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ?; 90+ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ?; 90+ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

 


എഡ്യു-ടെക് അപ്പായ 90+ ന്റെ 300 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. 35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യുവതികൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുടെ ബയോഡേറ്റ- 7558899222 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ്

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet