ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്

 


ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുന്നു. 50 ഒഴിവുകൾ ആണ് ആകെ ഉള്ളത്. ആഗസ്റ്റ് 05 മുതൽ 15 വരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. 


ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല. അപേക്ഷകൻ 1997 ജൂലായ് 2 നും 2003 ജനുവരി 01 ന് ഇടയിൽ ജനിച്ചവര് ആയിരിക്കണം.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

അപേക്ഷകന് M.SC /  B.Tech/ M.Tech (CS/ IT) OR MCA with BCA/ B.Sc (CS/ IT)  എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദം ഉണ്ടാകണം.


സെലക്ഷൻ പ്രൊസസ്സ്

അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.


എസ്.എസ്.ബി ഇൻ്റർവ്യൂ


മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ


ഒഫിഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി : Click Here


അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ: Click Here

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet