ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ

ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ

 


കേന്ദ്ര അറ്റോമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റീസൈക്കിൾ ബോർഡ് കൽപാക്കം, താരാപൂർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നുസ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഗ്രേഡ്-III)

ഒഴിവ്: 6 യോഗ്യത:

1. പത്താം ക്ലാസ്( മെട്രിക്കുലേഷൻ)/ തത്തുല്യം

2. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റെനോഗ്രഫി ( 80 wpm) 3. ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ( 30 wpm)

ശമ്പളം: 25,500 രൂപ


ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)

ഒഴിവ്: 11 യോഗ്യത

1.പത്താം ക്ലാസ് (SSC)

2. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ( ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി വെഹിക്കിൾ)

3. മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് 4.പരിചയം: 3 - 6 വർഷം

ശമ്പളം: 19,900 രൂപ


വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്-A

ഒഴിവ്: 72

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ( SSC) ശമ്പളം: 18,000 രൂപ

പ്രായം: 18 - 27 വയസ്സ്

(SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്

വനിത/ SC/ ST/ PWB/ XSM: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജൂലൈ 31ന് മുൻപായി

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്👈

അപേക്ഷാ ലിങ്ക്👈

 വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്👈

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet