അബുദാബിയിൽ ജോലി ഒഴിവ് | Al Mulla Group Hiring In Fujairah and Abu Dhabi

അബുദാബിയിൽ ജോലി ഒഴിവ് | Al Mulla Group Hiring In Fujairah and Abu Dhabi

 


If you are looking for company jobs, Al Mulla group Dubai has invited applications for job vacancies in UAE, and this vacancy is recruiting by this company. if you are wondering for a blissful profession to satisfy you with comfortable living packages, there is nothing better than Job vacancy in Dubai.


It's a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in UAE so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Job Details

Company Name- Al Mulla Group UAE


Nationality- Selective 


Qualification: 10th/ +2 / Degree Diploma/


Benefits- Attractive Benefits


Salary- Discuss In Interview


Experience- Required


Age Limit- Below 41


Job Location- Fujairah & Abu Dhabi


Last Date: Not Updated


Contact - Only Mail


Recruitment: Direct & Free


About Company Profile

Al Mulla group is a multi-disciplinary conglomerate, engaged in a wide spectrum of business activities. Founded in 1974, Al Mulla Group proudly operates several prestigious subsidiaries in the Middle East and has further plans of expanding in the region. Over the years, Al Mulla group has maintained comprehensive corporate governance in every sphere of investment it has embarked upon, and it continues to focus on achieving industry benchmarks within its  expanding portfolio.


Headquartered in Fujairah, UAE, Al Mulla group has succeeded in enhancing its competitive positioning in sectors that include Trading and Contracting,  Automobiles, Marine Engineering, Tissue Paper Converting, Plastic Products, Logistics and Travel & Tourism. In the coming years the group intends to invest  in diverse sectors in the UAE and other emerging economies. In doing so, the group’s extraordinary commercial strength and business standing will enable it  to paly a pivotal role in the UAE’s vision for expansion and diversification


Available Vacancies In  Al Mulla Group Dubai

We may not be able to provide you with the employment services you are seeking in the event it is revealed that the information you have provided is not true/fraudulent. We may also not be able to employ you in the event a suitable vacancy has not been identified matching your skills. and as usual, we post available vacancies in a table format, just view and apply for interesting posts.


Sales Executive (Packaging Industry)


Sous Chef


Sales Executive


Waiters


Restaurant Manager


HOW TO APPLY THIS JOB

The link to apply for this job or the number to call is given below


If you are interested to apply for this job please submit the application form along with your updated resume to the below-mentioned website.


We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Dubai port jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Dubai port jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria givenഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട  ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിലെങ്കിൽ  വിളിക്കേണ്ട നമ്പറോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 👇👇👇


We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for a Al mulla group Dubai jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of jobs, any individual can apply for as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂

ഈ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഒരു പണമിടപാടും ആവശ്യമില്ല, മൊത്തം സൗജന്യമാണ്, മെഡിക്കൽ അടക്കം കമ്പനി വഹിക്കും, അത്കൊണ്ട് യാതൊരു പണമിടപാടും ആവശ്യമില്ല


Apply Now

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet