സ്കൂളിന് നാളെ അവധി: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് നാളെ അവധി

സ്കൂളിന് നാളെ അവധി: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് നാളെ അവധി

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് നാളെ അവധി
കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ (18-07-2022) ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു.

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet